The training


Vi tränar en kort-, en lång-, och en snabb form, lösgörande övningar, parövningar och meditation, i ett system av stegvis utveckling.


We train a short, a long and a fast form, loosening exercises, partner exercises and meditation, in a step by step system of gradual progression.
Training in Patrick Kelly's studio in Shanghai

A demonstration by taijimaster Huang XingxianGenom att på successivt subtilare nivåer av kroppens inre sinnen (ledsensorer, muskelsensorer, trycksensorer och värmesensorer), utveckla medvetande, aktivitet och intelligens i förhållande till kroppens rörelser, tar vi på ett pålitligt och påtagligt sätt medvetandet djupare steg för steg genom sinnet.


By developing awareness, activity, and intelligence on gradually more subtle levels of the body’s internal senses (joint sensors, muscle sensors, pressure sensors and heat sensors), we can take the mind deeper step by step in a reliable and tangible way, first in movement and then in meditation.
På nivån av kroppens tryck- och värmesensorer har vi möjlighet att bli varse kroppens energifält, och genom att där träna medvetande, aktivitet och intelligens har vi en reell chans att nå och nära de djupare nivåerna av vår varelse, som är oberoende kroppen och nervsystemet.


On the level of the pressure and heat sensors we have the possibility of working with the energy field of the body, and by training awareness, activity and intelligence there, we have a real chance of reaching and strengthening the deeper levels of our being, independent of the body and the nervous system.


Taijimaster Ma Yueliang demonstrating taiji tui shou
*Video from 9 Clouds Studio by Kit Kelly