Context

Taijimaster Yang Chengfu

Taijimaster Zheng Manqing


Träningen för att nära och lära känna själen som under tusentals år har förmedlats vidare från generation till generation har tagit olika form, och använder av geografiska och historiska skäl olika språk och beskrivningar, men har överallt gemensamt att den består av ett beprövat och tidstestat system av övningar med syfte att leda medvetandet djupare bortom våra ytliga upplevelser av vad vi och livet är.


Träningen formuleras på nytt av varje ny generations lärare baserat på deras personliga erfarenhet, förståelse och språk, samt elevernas behov, allt medan dess obeskrivbara kärna oförändrat förmedlas vidare genom generationerna.


The training to know and nourish the soul that has been passed on from generation to generation over thousands of years, have taken different shapes, and due to geographical and historical reasons, use different languages and descriptions. But everywhere it has in common that it consists of a tried and time-tested system of exercises with the purpose of leading the mind deeper beyond our superficial experiences of life and what we are. 


The training is formulated anew by every new generation of teachers based on their personal experience, understanding and language, as well as the needs of the students, while all the time the indescribable core of the teaching is passed on unchanged through the generations.


Genom historien har träningen rört sig och spridits geografiskt samtidigt som dess yttre former glidit isär för att skapa de traditioner som vi nu kallar Taiji/Daoism/Buddhism, Yoga och Sufism/Gnosticism.


Bland dessa möjliga vägar är Taiji en gren i den mångtusenåriga taoistiska traditionen i Kina, förmedlat genom generationerna via Yang Luchan, som gav namn till Yang-stilen, och vidare genom Yang Chengfu, Zheng Manqing, Huang Xingxian och Patrick Kelly, som var den förste att precist formulera den djupare träningen på engelska i en västerländsk kontext.


Det är den traditionen och det system konstruerat av Huang Xingxian och formulerat av Patrick Kelly som Taiji Stockholm introducerar och presenterar i Sverige med omnejd.


Through history the training has spread geographically at the same time as its outer forms have separated, to create the traditions we now call Taiji/Daoism/Buddhism, Yoga and Sufism/Gnosticism.


Among these possible ways Taiji is a branch in the multi-millennial daoist tradition in China, passed on through the generations by Yang Luchan, after whom the Yang-style was named, and on through Yang Chengfu, Zheng Manqing, Huang Xingxian and Patrick Kelly, who was the first to precisely formulate the deeper training in English in a western context.


That is the tradition, and the system created by Huang Xingxian and formulated by Patrick Kelly, that Taiji Stockholm is introducing and presenting in and near Sweden.

Taijimaster Patrick A Kelly

Taijimaster Huang Xingxian



Sen liten har jag vetat att jag ska träna Taiji, och sedan '99 har det varit mitt primära fokus i livet.


Den förste läraren som fick mitt djupare förtroende var Yves Bourgeois från Montréal, Kanada, som introducerade mig till Lim Chee Choon i Georgetown, Malaysia, som i yngre dagar tränat med Huang Xingxian.

Genom dem fick jag höra talas om Patrick Kelly, en av Huangs mest avancerade elever.


När jag ’04 som en följd av flera märkliga sammanträffanden mötte Barbara Fine, en av Patricks avancerade elever, förstod jag med en gång att jag var den djupare träningen på spåren. Det bekräftades då Barbara året efter introducerade mig till Patrick Kelly, som jag tränat med sen dess, först i Europa, och sen han öppnade sin skola 9 Clouds Studio i Shanghai 2014, även i Kina dit jag flyttade 2016 för två års daglig träning under hans ledning.


Med oändlig tacksamhet gör jag mitt bästa att följa den vägledning Patrick och hans senior-elever generöst och med stort tålamod delar med sig av, och sedan 2008, med Patricks och Barbaras guidning och stöd, jag presenterat och delat vidare i Stockholm och Oslo. 


From a young age I knew I would train Taiji, and since ‘99 it has been the primary focus of my life.


The first teacher who gained my deeper trust was Yves Bourgeois from Montréal, Canada, who introduced me to Lim Chee Choon in Georgetown, Malaysia, who in younger years trained with Huang Xingxian.

Through them I heard of Patrick Kelly, one of Huang’s most advanced students.


In ‘04 following several peculiar turns of events, I met Barbara Fine, one of Patrick’s advanced students, and I quickly understood I was on the track of the deeper training. This was confirmed when Barbara introduced me to Patrick the following year, with whom I’ve trained with ever since, first in Europe, and then in China when he opened his school 9 Clouds Studio in Shanghai, where I moved in 2016 for two year’s daily training under his guidance.


With infinite gratitude I do my best to follow the guidance Patrick and his senior students generously and with great patience are sharing, and since 2008, with Patrick’s and Barbrara’s guidance and support, I’ve been presenting and sharing in Stockholm and Oslo.

Helge Lindberg


*Photo of Patrick Kelly by Johan Janssens